Mahila Seva Samaja – CBSE
Hemalatha Srinivasan Principal
Anuradha R Vice Principal
Ashwini V S Sr. Sec. Co-Ordinator
Sakunthala P M Sec. Co-Ordinator 
Vinoda  Hr.Pri. Co-Ordinator
Supriya Abhinav Pri. Co-Ordinator
Teacher’s List
Sl.No. Name of the teacher Subjects 
1 Hemalatha Srinivasan English
2 R Anuradha English
3 Uma Iyer Maths
4  Subray P Bhat  Kannada
5  B R Nagarathna Kannada
6 Mamatha L EVS
7 Krupa B Sanghavi Hindi
8 Jyothi Hindi 
9 Sunitha B V  Science
10 Geetha N G Lab
11  Nishitha B Nair Informatics Practices
12 Ashwini V.S  Business Studies, Information Technology
13 Lakshmi C R Maths
14 Hemalatha PE
15 Pavithra M English, Social Studies
16 P M Sakunthala Biology
17 Supriya Abhinav English,EVS
18 Adinarayanappa PE
19 Jamuna Maths,EVS,English
20 Geetha B C Maths
21 Shruthi EVS
22 Ramya T N Hindi
23 Vinoda M English,Social Studies
24 Suman Art & Craft
25 Surekha Chemistry
26 Bhanupriya C V English,EVS
27 Veena Ashok Maths
28 Geetha B N Kannada
29 Rekha S Teaching Asst.
30 Tanuja Ravi Teaching Asst.
31 Archana Rajeev Counsellor
32 Sneha Accountancy 
33 Vijayalakshmi Shekhar Social Studies
34 Pavithra M S Physics 
35 Nalina Music 
36 Saritha Ramesh Yoga
37 Harshitha Economics 
38 Pruthvi Administration
39 R G Geetha Office Asst.
40 Tejashwini M G Office Asst.
41 Srinivas Office Asst.
Helpers List
Chikkanna Peon
1 Radha Helper
2 Puttamma Helper
3 Roopa Helper
4 Rathnamma Helper
5 Bhagyalakshmi Helper
6 Mallika Helper
7 Lakshmi Helper
8 Latha Helper